#FunduszeEuropejskie

Projekt: „Wielkopolska strefa kompleksowego wsparcia migrantów z Ukrainy” o numerze FEWP.06.12-IP.01-0021/23 jest realizowany przez Instytut ADN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. w partnerstwie z Wielkopolską Izbą Przemysłowo-Handlową Izbą Gospodarczą.

Termin realizacji projektu: 01.07.2024 do 31.03.2026.

Obszar realizacji projektu: województwo wielkopolskie

Cel projektu: chcemy zwiększyć integrację społeczną i zawodową obywateli Ukrainy


Projekt kierujemy do 110 obywateli/obywatelek Ukrainy (25 mężczyzn, 85 kobiet), którzy/które spełniają poniższe warunki:

 • Ukończyli 18 lat,
 • Posiadają obywatelstwo Ukraińskie,
 • Posiadają status migranta,
 • Przebywają w Polsce legalnie,
 • Uczą się/zamieszkują/przebywają na terenie województwa wielkopolskiego,
 • Pozostają bez zatrudnienia lub pracują,
 • Chcą z własnej inicjatywy podnieść lub uzupełnić swoje kwalifikacje i umiejętności,
 • W chwili przystąpienia do projektu nie otrzymują wsparcia w innych projektach z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS+),
 • Nie posiadają obywatelstwa kraju UE/Norwegii/Islandii/ Liechtensteinu/Szwajcarii.

Dodatkowe punkty premiujące otrzymują Kandydaci/Kandydatki objęci ochroną czasową, w związku z Decyzją wykonawczą Rady (UE) 2022/382 z dnia 04.03.2022 r. stwierdzającej istnienie masowego napływu wysiedleńców z Ukrainy w rozumieniu art. 5 dyrektywy 2001/55/WE.

Jednocześnie informujemy, że Uczestnicy/Uczestniczki z niepełnosprawnością będą mieli/miały możliwość skorzystania z usług dostępowych (np. tłumacza języka migowego, asystenta oraz innych udogodnień w zależności od potrzeb).

 • Profilowanie potrzeb i potencjału – Stworzymy Indywidualny Plan Działania dla każdego Uczestnika/Uczestniczki, dostosowany do potrzeb i umiejętności, zgodnie z wymaganiami rynku pracy (5 godzin/osoba).
 • Kurs języka polskiego z elementami integracji społeczno-kulturalnej – Zrealizujemy 75 godzin kursów języka polskiego, dostosowanych do umiejętności Uczestników/Uczestniczek. W ramach kursu zapewniamy przerwy kawowe.
 • Zorganizujemy 11 warsztatów integracyjnych, których celem będzie integracja Uczestników/Uczestniczek projektu ze społecznością lokalną. 
 • Wsparcie prawne i/lub psychologiczne – dla każdego Uczestnika/Uczestniczki zapewnimy wsparcie prawnika (3 godziny zegarowe) oraz psychologa (3 godziny zegarowe).
 • Szkolenia/kursy/egzaminy – Uczestnicy/Uczestniczki projektu wezmą udział w kursie/szkoleniu, który podniesie kwalifikacje zawodowe, zakończy się egzaminem i zwiększy szanse na podjęcie zatrudnienia (średnio 136 godzin).
 • Pośrednictwo pracy – dla każdego Uczestnika/Uczestniczki zapewnimy wsparcie pośredników pracy w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych oraz kontakcie z lokalnymi pracodawcami (5 godzin/osoba).
 • Dodatkowo – zwrot kosztów dojazdu, zwrot kosztów opieki nad osobą zależną/dzieckiem do 7 roku życia, stypendium szkoleniowe, usługę tłumacza języka ukraińskiego i rosyjskiego, materiały szkoleniowe, zaświadczenia/certyfikaty.

AKTUALNOŚCI